Samstag, 4. Januar 2020

شعر له ئشعار شاعر گرانقدر ولاتمان کا وسیخان قاسمی له وه سف کاکی علی یوسفشاهی
کاکی کرمدار و خیر ناز خوی
له ششدربسیای یه دریک واز کی

هانا بر وذات شای بوزه سوار
وناز روای باوه یادگار 

 ولطف وکرم چلتن چلانه
ورنگینی ذات میرسرانه

کرمی خیر بو،واز بکی ششدر
امید بروحکم شاه له پردیور

دل میر ودم خوصه ودرد وخم
ماوات ها بهشت بی زیای بی کم

بهشت باقی له روی زمینه
هرچند دل غریب دایم خمینه

خمین منیشه خم بیر وباد
خاطرت جم بو دنیات شادن شاد

 ایمه له ولات دایم خمینیم
 رنگ زرد وضایف خزان جمینیم

روزگارمان دایم پر خوصه وخمه
مال و ماتولمان غرق ماتمه

ظلم وضلالت شاران گردیه ور
 یکای یک مالان له دیشت وله در

 خوین گردیسه ور کویچه وخیاوان
 راهی کن وجور یک یک جوانان

 پی ماواو منزل شارخاموشان
،نفس کیش نمن،نفس بر فره س

مردم هان له خم روزگارهرچی هس
 خوش وحالتان دویرین له ولات

نقش انسانی کریاینه خلات
 خلاصه کاکی اصل ونسب خاص

خاندان گوره دانای سرشناس
 ظلم وجور وژان،پخش بیه له ایران

نمنیه هیبت نتوه شیران
 خوش بن بگذرنن روزگاروبی خم

شادی له ایران توریاس خاطرجم
 من وسوز اویشم خوش وحالتان

خوزیام وغربت عمر وسالتان
 وخوشی وشادی روزگار بن وسر

 پناه بن وذات سرانه سرور
 منیچ ثناگوی کاکی علیم

وسیخان ناومه،جلوه جلیم
اسپردتان کم و میرگوران

وشا دالهو نشینگه سلطان
 دسبوس کاکی وخاوو خیزانم،


کا وسیخان  عه زیزشاعر گرانمایه  ولاتمان  له  ئه ی ولات  قه ریبه  هتا  ولات  خومان  ده سه کانت ماچ که م  ئه رای ئه ی  ئشعار گوهر بارته بینهایت له  لیت  سپاسگزارم و  ئمیدوارم  و شای  دالاهو  همیشه  نمونت  فره بود 


کاعلی عزیز دوسدویر کفته م.
پری دویریه کت جور ذخال سفته م
نوای ادیبیت میونه گوشم
حیران نه مانی نه سر شی هوشم
هوشم هراسان فامم بیفتور
پی شکرریزان لو شکافی در
کویره دریونم ووطور هاما جوش
کویره حدادان نه لاش بی خاموش
حیفن پکربای بار خم نه کول
پناه بر اوذات اودالان دول
بلکه خلاص بای نه وسواسه خم
بیاوو دادت پیر نرگس چم
آگرت ناشت جه ناو دله خمبارم
هم کل کلش کرد هوش بیمارم


ریز و سپاس دیرم ئه رای برای عه زیز و خوشه ویستم کا ئه مین سهرابی قلمت 
توانا من له ئه ی ری دویرو چه وه ت ماچ که م

علی قربان عقل و فامت بام
قربان غریبی دور ولاتت بام

من له بانیاران تاسه ی توم کردن

بلام زمانه تو لیم دور کردن

چه بکیم له ده س زمانه ی دونه
اینه کارشن ای چرخ کونه

لو روژه من توم ناسیه ن وه ناو
لیم حرام بین هم خورد و هم خاو

امیدم ایدن و شای هورامان
جاریک تر بایته باوش نیشتمان

امینم یانه م هاله بانیاران
تاسه ی توم کردن له ولات آلمان

سهرابی نژاد اصل گورانم
وینه ی سیل میو اسر له چمانمMontag, 11. November 2019

پیروزبایی جشن خاونکار!..کاک اردلان بهروزیپیروزبایی جشن خاونکار!
آیین یارسان تنها آیین پستوی جمخانه ها نیست،بلکه آیینی از جنس اصلی سرزمین کوردها است که در جوهره ی بطن خود لعابی مرکب از؛ عشق به همیاری و دوستی،مهربانی و رعایت آیین انسانیت،دوری از تندروی و عدم تمرد و بی احترامی به مذاهب و ادیان دیگر...از گوشه نگاه وابستگی به ملیت،حائز اهمیت است که آورده شود که این آیین گنجینه ای بکر و کهن ملت کورد است که قرنهاست حامل و حافظ فرهنگ،ادب،زبان،جغرافیا و تاریخ ایستادگی ملتی است که امروزه برای نیل به مقصد به شیوه های دیگری برای آن مبارزه می کنند، در واقع بایست یادآور شد که اگر انصاف،عدالت و آگاهی تاریخی را در موازی هم قرار دهیم خواهیم فهمید که همچنان که درختان بر روی ریشه ها قد علم کرده اند بخش اساسی از زبان و فرهنگ ملت کورد را حتا در این عصر دیجیتالی را بدون تکیه بر هیچ شک و گمانی بایست مدیون آن زخیره ی بانکی فرهنگ و زبان بطن دفاتر و حافظان واقعی و ریاضت کش کوردان یارسانی قلمداد کرد و همچنان کوردان یارسانی خود به گونه ای از اجزاء هیکل راستین ملت کورد به شمار می آیند و بر همین استدلال آنچنان هم به دور از منطق نخواهد بود که اگرامروزه کوردان یارسانی حقیقت پیشه و یارسان گونه خودشان را از پیشروان مبارزات بر حق ملت کورد قلمداد کنند، اگر چه امروزه تعدادی از پیروان این آیین با پوشیدن خرقه ای ظاهر نما تحت عناوین آیین مذکور داعیه ی رهبری،جداسازی خیالی از پیکره ی ملت کورد و مجسم نمودن آینده ای ترسناک جهت برجسته کردن خود برای سرنوشت پیروان آیین یارسانی را از راه میدیاهای مجازی امروزی به خورد مردمان یارسانی می دهند!؟
در لب کلام، عید خاونکار(خاوندگار) مرامی برای یادآوری محصول رنج و تلاش و باورها و در همان حال پیوستن امید و آرزوها جهت رسیدن به منزلگاه مورد خواست،منزلگاهی که بتواند انسجام وحدت و شکرگزاری روزهای سخت را ترمیم کند و به برادری و برابری و همیاری مزیتی والا ببخشد و خانه ی کینه و کدورتها را به تمامی جاروب و عشق همخونی،یاری و هماهنگی ملت کورد را یارسان گونه جایگزین آن کند...
عه ێد خاونکار له گشت ملت کورد و فره تر له باوه ڕمه ندێل یارسانی پیروز بودن

Freitag, 1. November 2019

به مناسبت بزرگداشت استاد سیدقاسم افضلی شاه ابراهیمی از اساتیدو قدمای تنبور نوازی منطقه گوران_ کرند

 سید وحید شاه ابراهیمی(صحنه)۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی

به مناسبت بزرگداشت
 استاد سیدقاسم افضلی شاه ابراهیمی
از اساتیدو قدمای تنبور نوازی منطقه گوران_ کرند

عنوان : تنبور،کاریزما،کارینا

در تاریخ تنبور و تنبور نوازی ایران زمین،اساتید و خنیاگران برجسته ای در دورانهای مختلف همواره زیسته اند و آرمیده اند،ولی از میان آنها کم بوده اند بزرگانی که زیست فرهنگی_هنری و سیر نفوذ آنها پس از مرگشان نیز ادامه پیدا کند.ویژگی زیست هنری و امتداد آن به نسلهای آینده صرفا خاص شخصیتهای تاریخ ساز و کوشنده است و شاید این توانایی و ظرفیت در معدود اساتیدی وجود داشته است.
استاد افضلی را نه تنها صاحب سبک و شیوه ای متفاوت در بین اساتید حوزه گوران و منطقه کرند میتوان دانست بلکه با استناد به واقعیت ها و آثار موجود،میتوان گفت که ایشان در بیان آوازی،شیوه نوازندگی،انطباق کلام با مقام،نوع روایت گری موسیقی روایی و معنوی یارسان،جهت دهی و مدیریت صحیح نوازندگی به سبک قدما در گوران و شهر کرند(همان کارینای باستانی که بعدا سعادت حضور دو ذات اعظم،پیر بنیامین و پیر موسی از فرشتگان مقرب آیین یارسان را یافت) و انتقال حس شورانگیز ،قدرتمند موسیقی تنبور به مخاطب خویش و نفوذ کاریزماتیک خاص،در نوع خود کم نظیر بوده است و لذا نه تنها ایشان را میتوان صاحب سبک بلکه حتی میتوان صاحب مکتبی جداگانه نامید.
از سویی با توجه عمق تاثیری گذاری ایشان در پیرامون خویش،نحوه برخورد با علاقه مندان و طالبان راه موسیقی تنبور و نیز نوع جهت گیری فکری این استاد راجع به اشاعه موسیقی تنبور،به راستی استاد سید قاسم افضلی شاه ابراهیمی را بایستی ستود و با احترام تحسین نمود چرا که با حضور مستمر و مداوم در مراسمات و مناسبات آیینی و با مایه گذاشتن از خود،زمینه های نوعی انقلاب فرهنگی را( در حیطه مد نظر خویش) در موسیقی آیینی و حماسی تنبور فراهم آورد.
@asheghaneshahebrahim
استاد افضلی فرزند و شاگرد بر حق آسید علیار( سیدعزیزی) که از ستون های موسیقی تنبور در تاریخ و جغرافیای خویش بود، با شاگردان و خنیاگران و کلام خوانانی که از خویش بر جای گذارد،دین خود را به آیین و فرهنگش ادا نمود و امتداد این تاثیر شاید تا اعصار آینده به حیات خود ادامه دهد.فرزندان هنرمنداین استاد و ده ها خنیاگر زبردست دیگر که برخی از آنان اکنون کسوت استادی دارند ،همگی ماحصل انرژی ذائدالوصفی بود که آسید قاسم داشت.نسل جوان حال حاضر باید با تاسی جستن ‌و الگو گرفتن از استادان بزرگ،جهت بزرگی،زانوی ادب به زمین زده و از سرمنشا جوشان معنویت بزرگان دوران تا میتوانند بنوشند و زنجیر وار حیات موسیقی مقامی تنبور را تضمین کنند.بدانیم و بنگریم که دورانها باید طی شود و رنج ها بایستی کشیده شود تا شخصیتی همچون استاد افضلی خلق گردد.باشد که قدر سرمایه های معنوی_فرهنگی خویش را بدانیم و راه خویش را گم نکنیم.به راستی مگر دست های توانمند تاریخ این مرز و بوم چندین سیدعلیار،سیدولی،سیدامرالله،استادطاهر،درویش امیر،سیدمحمود،سیدایاز،سیدقدمیار،میرزا صیدعلی و...و....و...میتواند خلق کند.باید و باید قدر دانست و ارج نهاد و الگو گرفت و به درستی مسیر را طی نمود.
در پایان باید گفت که جسم سید قاسم هم اکنون در میانه میدان نیست ولی روح ایشان شاهد به ثمر نشستن بذر هایی ست که او آرام آرام در زمین مستعد فرهنگ تنبور نوازی گوران و کرند به زمین افکنده بود.
به قول سیاوش کسرایی : 
هرشب ستاره ای به زمین میکشند و باز....این آسمان غم زده غرق ستاره هاست.
@asheghaneshahebrahim
روحش شاد یادش گرامی✅

 سید وحید شاه ابراهیمی(صحنه)۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸ خورشیدی

ازکانال کلامی ویاری

عاشقان حضرت شاه ابراهیم سویر
https://t.me/joinchat/AAAAAELgCpW-bQmGP6YBeA

Samstag, 13. Juli 2019

. شاعرکرد زبان کرمانشاه حاج قاسم مرادی ( پهلوان حسین گلزار روحش شاد.)
سینه جور سینه اولادیل سام
جمال وینه ماه دوهفته تمام

پهنایی سینه تا میل گردن
چمان ودلخواه نقاشی کردن

مواتی روسم شیر بچه زالن
سرپنجه ش پنجه ببر بنگالن

ابروش چو کمان ارش کشیده
چوی بال شهباز وپشت دیده

اندام چوی روسم پورزال پیر
حمله جور پلنگ صلابت چوی شیر

پهلوان حسین گلزار روحش
شادhttps://www.youtube.com/watch?v=hvxXCc0Cf3w&feature=youtu.be

. شاعرکرد زبان کرمانشاه حاج قاسم مرادی (اسیر هجران دوس دویر کفته م.)

اسیر هجران دوس دویر کفته م
گیروده اقبال روژ و شو خفته م

گریان ونالان پی عمر بی سود
پری خرمانه خمان بی ودود

مگیلم زار زاز بی یار واغیار
مات وسر گردان ژلیل تا نهار

وینه شم عزا مسوزم تا سو
وبدبختی بخت مکروم رو رو

دایم پر یشان و دم درده وه
چوی جسم بی روح وبان ترموه وه

دوس بی وفا جفا لیم کردن
ذوق زندگی  له مغزم بردن

Mittwoch, 3. Juli 2019

. شاعرکرد زبان کرمانشاه حاج قاسم مرادی (یآر دلنواز..)

یآر دلنواز
ای یار دلنوازم. من چبکم نهایت
تا کی سکوت نشکنم.تاکی نکم شکایت

بی منت ومواجو.هرخدمتی که کردم
خدا نکی کسی بود.نوکربی عنایت

ای دل وچین زلفی. دی خود نکه گرفتار
دوینی سریل بریایه بی جرم وبی جنایت

دلم وتیرغمزد. خوین ودله خود زانی
اخر یه کی قبوله قاتل بودن حما یت

من لاگرم له هرکو لرزی رشیده گیانم
امان له ای بیاوان.لی ری بی نهایت

ای ری پیچ وپیچه .بنی نیه تی واخر
منزل ومنزل بریام.تاکی نیه کی عنایت

هرچن چیه ابروم .دس هل نیگرم ودرگاد
هرچه تو جور بکیدن.من هامه پی رعایت

لی ری عشقه قاسم.چه رنجیلی نکیشام
یا بوبکوشم.اخر. یادی بکه حمایت
قاسم مرادی


شاعرکرد کرمانشاه حاج قاسم مرادی...ساقی بو بساط باده برپا که


شاعر حاج قاسم مرادی

ساقی بو بساط باده برپا که
دمی له محنت دنیا رهام که

برشن لو باده مغزم بایه جوش
تادیر و دوار بکم فراموش

عین زنجیری دیوانه خانه
ساقی داخم که وچن پیمانه

طوری پربکه . پیمانه م له می
زاهد وشفای .درده پی نوی

وهردگ  دسم.پیاله گردمه
برشی یابشکی .بزان مردمه

برشن تاوختی .خیل بچو وخو
جام محبت .سری خالی نو

ساقی پا دا کیش.پیاله می بنوش
تاگر جور قاسم خویند بایده جوش ..

Donnerstag, 2. Mai 2019

شرح مختصری اززندگی نامه.شاعرکردزبان حاج قاسم مرادی

بنام خدا
شرح مختصری اززندگی نامه
شاعرکردزبان حاج قاسم مرادی
این شاعرکرد متولد۱۰/ ۸ /۱۳۳۷ که درروستای کلاه کبود
علیا از توابع منطقه اله یارخانی چشم بجهان هستی
گشودند خانواده پدری ایشان
ازقوم کلهر اسلام ابادغرب واز
طایفه ایل منصوری می باشند
که قبل ازشهریور.  ۱۳۲۰ ازشهر
اسلام اباد به منطقه الهیارخانی کوچ کرده اندودرهمان روستا بکارکشاورزی ودامپروری مشغول گردیده اند حاج قاسم
در۱۳۵۶ به استخدام شهربانی درامدند وی بیشترخدمتش در
اداره اگاهی و اداره گذرنامه سپهری کردند ومدت سی سال
خدمت صادقانه را به پایان رساندندودرسال ۱۳۸۶ به افتخاربازنشستگی نائل امدند
بعداز بازنشستگی شعررا بصورت جدی دنبال کردند وبیش ازهزاربیت شعردرمضامین اجتماعی . سیاسی. مذهبی . ادبی .عاطفی وطنز سروده ا ند که
بادکلمه خودشاعر درکانالهای
مختلف منجمله کانال تیره اله
یارخانی وکانال سنجابی پخش گردیده است ازجمله سروده های وی. شعرساقینامه
شعرمادر. شاگه وخان منصور.
شعرطابوستان .شعرسیلزدگان
شعرپیری وشعردل.شعرعقاب وشعردرشکه چی وشکارچی پیر وشعربی وفایی ومیلاد امام زمان عج وغیره می باشد


شاعرکردزبان حاج قاسم مرادی


Freitag, 25. Januar 2019

شعر له کا وسیخان قاسمی شاعر گرانقدر ولاتمان در وه سف کاکی علی

وش و آ وخته،
 دایم له گلگشت کویه وکمر بیت
نه صفاوسیران آما وگذربیت

 چنی هامفردان نه گشت وگیل بیت
آو ایلاخ نوش راهنمای ایل بیت

شکوفه شوبو چونیر وشبو
نسرین وسوسن لاله دالهو

 گلان رنگین پرمایه وشهدریژ
صحرای بوی عنبردیشت بیوه نیژ

چوین بازششدانگ وسوار بای سرطیل
نه قورچی واشی تا و مربالویل

جای صفاوسیران هامشو رفتت بی
یاگه آرامش شوان خفتت بی

گوش مدای نه سوز صدای مویکشان
مست بیت نه عشوه شیرین مهوشان

هر کو برزی بی نیشتی وپیوه
هر کو گلی بی نی سره ریوه

گل چنینت کرد دماخت بی تر
مست بیت نه باده دنیای پرخطر

گشت کردی گذربرزی دالهو
دیشت حر ولیل تا کویه بمو

والحاصل ای دوس دویرکفته ولات
تقدیرویطوره توش کردن خلات

خلاتت غربت دوری نه یاران
پرورده غربت ویل نه دیاران

بلام او ملکه ملک برینن
ملک آستانه ثابت سرینن

بنوش جام عشق باده و کل دل
پناه بروذات اصل مقابل

کاکی هرفراز فرودی دارو
هرنغمه مغموم سرودی دارو

آخر هرظلمت شفق مدو دم
سیاهی رنگان سفید موبی کم

وسیخان خاکبوس پایه کوش تون
کشته صفاو صدق پاک بی خوش تون

 کرح ساعت 3بامدادای چندخط درهم برهمه فی البداهه تقدیم وکاکی علیمرای عزیز، داوو بالکیش سرخاو خیزانت بو
کا وسیخان  عه زیزشاعر گرانمایه  له  ئه ر  ریدویرو   ده سه کانت ماچ که م  ئه رای ئه ی  اشعار  گوهر بارته بینهایت له  لیت  سپاسگزارم